Familjerådgivning

För vem?

Påfrestningar i nära relationer hör den mänskliga samvaron till och i många nära relationer avlöser bättre och sämre perioder varandra utan att större händelser måste ligga bakom. Hjälp från en utomstående samtalspartner innan problem vuxit sig stora kan vara en god investering i fortsatt samlevnad. Långvarig nötning och stora påfrestningar kan bli till värdefulla erfarenheter vare sig man vill fortsätta förhållandet eller avsluta det. Om man vill avsluta förhållandet kan stödsamtal och rådgivning hjälpa för att komma igenom besvikelser. Om man har barn kan man behöva hitta nya samarbetsformer. Familjerådgivningens huvuduppgift är att arbeta med parrelationer. Som par kan man behöva hjälp med att:

 • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
 • Bättre förstå och acceptera sig själv och varandra
 • Finna möjligheter att hantera problem och konflikter
 • Bryta destruktiva mönster

Familjerådgivningen är en verksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn.

Metod

Vi använder teorier och metoder som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Den teoretiska grunden för arbetet innehåller ett flertal olika teorier, till exempel systemisk, kognitiv, psykodynamisk, lösningsfokuserad, kris- och traumateori, anknytningsteori, sexologi eller genusvetenskap. Tillsammans med våra besökare kartlägger och planerar vi arbetet utifrån deras behov och önskemål. Vilka samspelsmönster finns och vad behöver förändras för att paret eller familjen skall kunna skapa den relation de vill ha? Arbetet syftar till att öka parets/familjens förståelse av sig själv, varandra och samspelet inom paret/familjen. Ibland kan samtalen också ha pedagogiska inslag som syftar till att öka föräldrasamarbetet. En del i metodiken är att tillsammans med våra besökare kontinuerligt utvärdera arbetet.​

Sekretess

Vårt arbete bygger på förtroende och frivillighet. Ni som vänder er till oss för att tala om era mest privata relationer skall erbjudas en trygg ram för samtalet. En förutsättning för detta är den särskilt stränga sekretess som gäller för vår verksamhet. Sekretess gäller alla uppgifter som lämnats eller inhämtats i samband med rådgivning. Vi för ej journaler. Ni som så önskar kan vara anonyma. Det finns dock undantag för vår sekretess vilka ni kan läs om här.

Dokumentation

De som söker familjerådgivning registreras i verksamhetens
datasystem. När rådgivningen är avslutad gallras uppgifterna året efter. Här kan du läs om hur dina uppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

Anmälningsplikt

Som familjerådgivare är vi skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om vi i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Tillgänglighet

Samtliga mottagningar kan besökas med rullstol (utom Kungsgatan 84, Stockholm).

Möjlighet till tolk

Hos oss har du alltid möjlighet att få ditt språk tolkat utan särskild kostnad.

Barn & djur

 • Spädbarn kan vara med under samtalet men inte äldre barn. Äldre barn kan inte heller vistas på mottagningen i väntrum under samtalet pågår.
 • Djur är förbjudna bortsett från ledhud.

Boktips

 • ”Upptäck kärlekens olika språk”, Gary Chapman
 • ”Hemligheten: från ögonkast till varaktig relation”, Dan Josefsson och Egil Linge
 • ”Himmel, helvete och allt där emellan Om känslor”, Anna Kåver
 • Tillsammans, Om medkänsla och bekräftelse”, Anna Kåver och Åsa Nilsonne
 • ”Stora bonusfamiljboken”, Helene Arkhem
 • ”Fältguide för bonusfamiljen”, Moa Herngren
 • Närmare varandra- 9 veckor till en starkare parrelation av Maria Burman-Anna-Karin Norlander- Per Carlbring – Gerhard Andersson.